Vse izjave

Drugo odprto pismo ministru za javno upravo

15. marec, 2015 (nazadnje posodobljeno: 1. maj, 2018)
Članek se posveča naslednjim programskim točkam:  Efektivna transparentnost
Objavljeno v kategoriji: Državni informacijski oblak, Informacijska politika, Odprta pisma

Naše prvo pismo najdete tu, odgovor g. ministra pa tu.

Spoštovani minister za javno upravo g. Boris Koprivnikar.

V odgovoru, ki ste ga na naše odprto pismo javno objavili na svojem Facebook profilu dne 11. marca 2015, ste med drugim zapisali, da gre za »pisanje zelo tipično v primerih ko s spremembami posegaš v ustaljene prakse in pristojnosti« V izogib namigovanjem vam v nadaljevanju podajamo konkretne in preverljive argumente, na katerih temeljijo naše trditve. Tudi od vas v bodoče pričakujemo argumentirane in s konkretnimi podatki podkrepljene odgovore brez namigovanj.

V svojem odgovoru navajate, da ste projekt, ki poteka že več let, celovito revidirali z različnimi strokovnjaki in podjetji ter da ste opravili številne pogovore s pomembnimi podjetji iz Slovenije.

Iz dokumenta: »Projekt vzpostavitve državnega računalniškega oblaka – DRO« je razvidno, da so bili člani delovne skupine za delo na projektu, ki zadeva celotno državno informatiko, imenovani s sklepom ministra, pristojnega za notranje zadeve, št. 024-40/2014/2 z dne 16. 4. 2014 in št. 02440/2014/4 z dne 21. 5. 2014. V delovno skupino so bili imenovani izključno delavci takratnega Direktorata za informatiko in e-storitve, ne pa tudi strokovnjaki iz drugih ministrstev.

Prosimo vas za konkretne odgovore: Katera ministrstva in kateri informacijski strokovnjaki iz teh ministrstev so sodelovali pri pripravi projektnih dokumentov oziroma so bili vključeni v projekt? Kateri strokovnjaki za informacijske in komunikacijske sisteme na področju nacionalne varnosti so sodeloval pri pripravi projektnih dokumentov oziroma so bili vključeni v projekt? S predstavniki katerih podjetij ste se posvetovali oziroma ste sodelovali pri pripravi projektnih dokumentov?

Visoka tveganja izvirajo tudi iz dejstva, da v delovno skupino za pripravo Projekta vzpostavitve državnega računalniškega oblaka – DRO niso bili vključeni strokovnjaki iz posameznih ministrstev in služb, ki edini poznajo specifične potrebe na svojih področjih, še zlasti na področju nacionalne varnosti.

Prosimo vas za konkreten odgovor, zakaj so bila pri izdelavi Projekta vzpostavitve državnega računalniškega oblaka izključena vsa ostala ministrstva in službe ter zakaj o nastajanju dokumenta ministrstev sploh niste obveščali?

Različne podatke o pričakovanih prihrankih smo dobili iz dokumentov, katere so pripravili na Direktoratu za informatiko, ki je pod okriljem vašega ministrstva. V dokument iz leta 2013: »Izhodišča za prenovo državne informatike«, ki ga je sprejela vlada Alenke Bratušek in je osnova za prenovo državne informatike, je na 18. strani zapisano: »Prenova državne informatike skozi cilje in ukrepe upošteva in uresničuje najnovejše ugotovitve in usmeritve Digitalne agende 2020, povezane z IT rešitvami za državno upravo. Predhodni izračuni nakazujejo, da lahko s skoraj 40 % prihrankom proračunskih sredstev zagotovimo primerno IKT podporo za uresničevanje zastavljenih ciljev, ki so edino vodilo iz trenutne finančne in gospodarske situacije.«

V dokumentu: »Načrt prenove in program ukrepov za prenovo informatike v državni upravi« iz leta 2014 je zapisano, da bo se bo strošek, ki ga država namenja za državno informatiko s predlaganimi ukrepi zmanjšal za 26,8%, kar boste dosegli z različnimi ukrepi. Velja tudi poudariti, da so vas iz več ministrstev opozorili, da so v analizi zajeti tudi nepomembni podatki oziroma podatki, ki ne sodijo v sklop stroškov za državno informatiko.

Prosimo vas za konkreten odgovor na vprašanji, zakaj so se predvideni prihranki iz prvotnih 40% znižali na 26,8% in zakaj niste upoštevali opozoril posameznih ministrstev, da podatki na katerih temelji analiza niso v celoti relevantni?

V dokumentu istem dokumentu je tudi zapisano: »V letu 2014 je skupno število zaposlenih na IT področju v državni upravi 960, vendar projekt integracije vključuje 573 zaposlenih; izboljšano kakovost IT storitev bo s centralizacijo državne informatike izvajalo 257 zaposlenih v centru ter 163, ki zagotavljajo lokalno podporo uporabnikom (aplikativna podpora).«

Na Direktoratu za informatiko se zavedajo praznine, ki bo nastala s prerazporejanjem kadrov vendar zagotavljajo, da jo bodo s sporazumi o zagotavljanju nivoja storitev (SLA) skušali zapolniti in preprečiti morebitne motnje v delovanju procesov posameznega organa.

Prosimo vas za konkreten odgovor, kako bo s sporazumi o zagotavljanju nivoja storitev (SLA) možno zagotoviti normalno delovanje posameznih organov? Kakšni so predvideni stroški teh sporazumov? Prosimo vas tudi za konkreten odgovor, po kakšnih merilih boste izbrali 257 zaposlenih, ki jih boste premestili na Direktorat za informatiko in kam boste prerazporedili 153 informatikov, ki so po vaših izračunih odveč oziroma katerih naloge so »redundantne«.

Zakon o državni upravi v tretjem odstavku 74.a člena določa: »Razvoj upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi državne uprave in upravljanje njihovih proračunskih virov usmerja svet za razvoj informatike, ki ga imenuje vlada.« V svojem odgovoru omenjate tri nivojsko vodenje sveta s strateškim svetom na vrhu, ki deluje v skladu s pooblastili vlade. Iz dnevnega reda 26. redna seja Vlade RS, dne 12. marca 2015  je razvidno, da ste pod točko 5.12. dali v obravnavo dokument: »Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta za razvoj informatike v državni upravi«

Prosimo vas za konkretni odgovor, ali se je vsebina dokumenta nanašala tudi na organe nacionalne varnosti? Predlagamo, da predlog sklepa skupaj z vsemi pripombami, ki ste jih dobili od ostalih ministrstev v času usklajevanja, javno objavite oziroma omogočite dostop do dokumentov, ki ste jih posredovali v sprejem vladi, v skladu z Zakonom o informacijah javnega značaja. Na ta način boste ovrgli ali potrdili naše navedbe o poseganju v avtonomnost organov nacionalne varnosti.

V postopku sprememb in dopolnitev zakona o državni upravi (EVA 2014-1711-0075) z dne 22. 10. 2014 ste s 15. in 16. členom predloga neposredno posegli v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za obrambo na področju nacionalne varnosti. V kasnejšem postopku usklajevanj sta bila omenjena člena umaknjena.

Informacijski pooblaščenec je v odločbi št: 090-218/2014/8 z dne 15. 12. 2014 jasno opozoril na nedopustnost skrivanja podatkov v zvezi s Projektom vzpostavitve državnega računalniškega oblaka – DRO. O podrobnostih smo pisali na naši spletni strani. Dokument smo vam pripravljeni tudi osebno predstaviti.

V zvezi s pristojnostjo organov s področja nacionalne varnosti je potrebno upoštevati področne zakone (Zakon o obrambi, Zakon o policiji, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami), ki dajejo tem službam pristojnost upravljanja z lastnimi specialnimi informacijskimi in komunikacijskimi sistemi. V povezavi z Zakonom o državni upravi morate zato upoštevati pravno načelo Lex specialis derogat legi generali.  

Prosimo vas za konkreten odgovor, ali ste pri pripravi podzakonskih aktov dosledno upoštevali omenjeno načelo?

V odprtem pismu smo vas želeli opozoriti na konkretne in resne probleme prenove državne informatike. Vse navedbe temeljijo na nam dostopnih dokumentih, od katerih so nekateri javno objavljeni. Namigovanja, da gre za poskus preprečiti spremembe v imenu ohranjanja ne-transparentne porabe in »zasebnih vrtičkov« je neutemeljen in žaljiv, hkrati pa preusmerja pogled stran od resničnih problemov.

Svoje pripombe in kritike, kot tudi predloge smo vam vedno pripravljeni posredovati. Poudarjamo, da smo stranka razuma, ne ideologije. V tem duhu si želimo, da vaš projekt uspe in dvigne kakovost informacijskih storitev v korist vseh. Kot smo poudarili, je državna informatika del širše informacijske družbe, zato se mora razvijati skupaj z njo v naš skupen dobrobit. V prenovo mora biti vključen čim širši krog strokovnjakov in zainteresirane javnosti.

Sprejemamo vašo pobudo, da si na skupnem sestanku neposredno izmenjamo argumente, poglede in predloge glede prenove državne informatike. Prosimo vas, da nam predlagate termin, v katerem bi se z nami sestali. Sestanka se bomo z veseljem udeležili.

Lep pozdrav,

V imenu Piratske stranke Slovenije – Boštjan Tavčar

Odgovor ministra na to odprto pismo najdete tu.

Vsebine povezane z isto programsko točko

izjava
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Preprečimo sporazum ACTA, ki omejuje svobodo in razvoj!

blog
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Transparentnost države in politike

izjava
Prav tako o programski točki: Efektivna transparentnost

Vseevropski dan boja proti sporazumu ACTA