Program: Volilni program: DZ2018

 Preambula 

Človekove pravice, človekova zasebnost, javno dobro, odprt pretok informacij, svobodno ustvarjanje ter onemogočanje cenzure in preganjanja državljanov, ki javno izražajo svoje mišljenje in prepričanje, so temelji delovanja Piratske stranke.

Digitalna družba je dejstvo, ki ga slovenska politika ignorira. Pirati vemo, da digitalna družba kljub nekaterim pastem ponuja priložnost za razvoj človeštva ter omogoča krepitev demokracije, svobode in državljanskih pravic, zlasti svobode govora in pravice do znanja. Sodelovanje vsakega posameznika pri odločanju o vprašanjih skupnosti vidimo kot glavni izziv sodobnega časa.

Slovenija v razvoju zaostaja za vodilnimi državami, v izobraževanje vlagamo vedno manjši delež proračuna. Brez motiviranih, usposobljenih in aktivnih mladih bomo (p)ostali družba nesposobna napredka.

Soočanje z digitalno resničnostjo je ključen izziv za razvoj Slovenije. Bistveno vpliva na naša življenja, politične procese in gospodarske dejavnosti. Prosta komunikacija omogoča napredek družbe, nove digitalne tehnologije pa odkrivanje doslej neprepoznanih človeških in gospodarskih potencialov. Le s prostim pretokom in dostopom do informacij lahko vesten in odgovoren državljan ubrani svojo svobodo pred totalitarnimi grožnjami s strani političnih in gospodarskih elit.

Usmerimo Slovenijo v pravo smer, da bo razvoj služil ljudem.

Država za človeka v digitalni dobi

 1. Okrepitev izražanja neposredne volje ljudstva 

Ponovno bomo uvedli predlagalni referendum
Poleg zavrnitvenega bomo uvedli predlagalni referendum, kjer volivke in volivci glasujejo o sprejetju zakona, vloženega v proceduro državnega zbora.

Uvedli bomo lažje vlaganje referendumov
Vlaganje referendumov bomo olajšali s podaljšanjem roka vložitve in zmanjšanjem števila zahtevanih podpisov.

Uvedli bomo dva referendumska dneva
O referendumih se bo glasovalo le na dveh referendumskih dneh letno. Referendumska dneva bomo v volilnih letih uskladili z državnozborskimi, lokalnimi, evropskimi in predsedniškimi volitvami.

Vsebina na temo:

 2. Opolnomočenje civilne družbe 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Kulturna politikaGospodarstvo

Okrepili bomo slovenski nevladni sektor
Nevladnemu sektorju bomo omogočili, da se kadrovsko okrepi, saj trenutno zaposluje manj kot odstotek vseh zaposlenih v državi (0,8 % – v primerjavi z evropskim povprečjem, ki znaša 5,42 %). Dvig deleža zaposlenih v nevladnem sektorju na 5 % je predpogoj, da se nevladni sektor profesionalizira in prične učinkoviteje izvajati svoje družbene naloge. Do tega cilja bomo prispeli z dvigom števila zaposlenih za odstotek letno, in sicer s pomočjo ukrepov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Več denarja iz dohodnin bomo namenili organizacijam v javnem interesu
Povečali bomo delež neposrednih donacij dohodnine, ki je namenjen organizacijam s statusom delovanja v javnem interesu, s trenutnih 0,5 % na 2,5 %.

Gospodarstvo bomo spodbudili k financiranju nevladnega sektorja
Delež davčne olajšave davka na dohodek pravnih oseb (davka na dobiček) za donacije bomo povišali z 0,3 % na 10 %, s čimer bomo spodbudili gospodarstvo k neposrednemu financiranju nevladnega sektorja. Kot varovalko pred zlorabami bomo uvedli omejitev 20.000 € na posameznega prejemnika donacije. Tako bomo financiranje nevladnega sektorja razpršili in preprečili politično koncentriranje financiranja.

Omogočili bomo financiranje režijskih stroškov za NVO-je
Zagotovili bomo stabilno financiranje režijskih stroškov nevladnih organizacij s financiranjem vsebinskih mrež nevladnega sektorja.

Vsebina na temo:

Blog zapisi:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 3. Debirokratizacija države 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Država in njeni javni servisi

Digitalizirali bomo državne komunikacije
Od državnih organov bomo zahtevali dajanje prednosti digitalni komunikaciji z državljani in podjetji pred papirnato.

Preverjali bomo smotrnost zakonov v digitalnem svetu
Pri sprejemanju novih zakonov bomo kot del presoje učinkov predpisa uvedli preizkus smotrnosti uvedbe zakona v digitalnem svetu.

Olajšali bomo uporabo digitalnih certifikatov
Uvedli bomo pametno osebno izkaznico z naloženim digitalnim potrdilom.

Zahtevali bomo učinkovite in uporabniku prijazne državne e-storitve
Nujno preizkušanje e-storitev s strani fokusnih skupin naključno izbranih državljank in državljanov.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 4. Uredili bomo vodenje državnih IT-projektov 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Država in njeni javni servisi

Kot kažejo številni pretekli projekti, država nima orodij, da bi varčno in učinkovito izpeljala IT-projekte. Te projekte vedno znova pestijo podobne težave: vanje niso vključeni ustrezni strokovnjaki, kakovost izdelkov je slaba, plačuje se za napake izvajalcev. Najbolj sporno je, da končani projekti le deloma, če sploh, izpolnijo zastavljene cilje.

Pripravili bomo jasna in strokovno podprta pravila za vodenje IT-projektov
S tem bomo uveljavili najboljše prakse iz IT-panoge. Tako narejeni projekti ne bodo le cenovno in časovno ustrezni, kvalitetni in varni, ampak bodo tudi uporabnikom na kar se da učinkovit način omogočili doseganje zastavljenih ciljev.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 5. Zagotovitev pravne varnosti državljanov 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Država in njeni javni servisi

V sodobnem svetu pravno varnost ogrožajo tako lobiji znotraj države kot centri moči na področju kapitala. Pirati erozije pravne varnosti državljanov ne bomo dopustili.

Spremenili bomo obrazec za brezplačno pravno pomoč
V kategoriji ‘kaj potrebujete’ bodo navedene konkretne možnosti pravne pomoči, s čimer bomo preprečili nepravične zavrnitve na podlagi neizpolnjenega obrazca.

Uvedli bomo informacijske točke za državljane
Nudile bodo informacije o sistemskih vzvodih, ki so državljanom na voljo. Omogočale bodo širok nabor podpore pri uveljavljanju svojih pravic in tudi psihološko, pravno, ekonomsko in socialno podporo. Za vzpostavitev točk bomo izvedli razpis za nevladni sektor.

Povečali bomo pristojnosti in zagotovili avtonomnost inšpekcij
To bomo dosegli s spremembami Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Inšpekcije, ki so zdaj podrejene posameznim ministrstvom, bomo centralizirali in podredili neposredno vladi. S tem bomo zmanjšali korupcijska tveganja in strankarsko kadrovanje.

Zaostrili bomo odgovornost vodilnih delavcev v javni in državni upravi
To bomo dosegli s spremembami Zakona o javnih uslužbencih. Zaostrili bomo predvsem osebno odgovornost uslužbencev in določili jasna strokovna merila kadrovanja, saj bomo le tako preprečili, da bodo delovna mesta zasedali nesposobni javni uslužbenci, nameščeni s strani politike.

Inšpektorate bomo okrepili s strokovnim kadrom in stalnim izobraževanjem
To jim bo omogočilo bolj učinkovito izvajanje pristojnosti.

Uvedli bomo koncept samoprijave na vseh ravneh državnih struktur in javnih podjetij
Ta ukrep bo okrepil učinkovitost inšpekcij, ker bo povečal število prijav ter s tem tudi ugotovljenih in odpravljenih nezakonitih praks.

Vsebina na temo:

Blog zapisi:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 6. Javno financirano mora biti javno dostopno 

Katerakoli storitev ali ustanova, ki je financirana z javnim denarjem, mora ostati javno dostopna.

Poskrbeli bomo, da bo vsaka nova javno financirana storitev ali platforma za specializirane informacijske sisteme odprtokodna.

Javni organi ne bodo smeli v nobeni obliki zaračunavati dostopa do javnih podatkov.

Raziskave in raziskovalni rezultati, ki so v celoti ali delno financirani iz javnih sredstev, bodo javnosti prosto dostopni.

Poskrbeli bomo, da bodo vse vsebine, ki so ustvarjene z javnimi sredstvi, javno objavljene.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 7. Zdravstvo 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Zdravje

Uveljavili bomo vsem dostopen sistem zdravstvenega varstva, saj je zdravje ključnega pomena za uspešno družbo. Pri zdravstveni politiki mora biti v ospredju blaginja ljudi in ne rast dobička. Zdravje je vrednota, ne strošek. Varčevanje v zdravstvenem sistemu prinese le kratkoročne prihranke, dolgoročno pa družba plača mnogo višjo ceno.

Povezali bomo zdravstveno stroko in avtorje predpisov
Okrepili bomo sodelovanje z javnostjo in deležniki pri sprejemanju področnih predpisov, saj je organizacijo zdravstva potrebno izvajati v sodelovanju z zdravstvenimi delavci, pacienti in plačnikom, država pa ne sme nastavljati “svojih” kadrov, ki področja ne poznajo.

Uvedli bomo centralizacijo in profesionalizacijo javnih naročil v zdravstvu
S privarčevanim denarjem bomo skrajšali čakalne vrste, tako da bomo ta sredstva usmerili v več plačanih storitev in zaposlitev več zdravnikov.

Dosegli bomo osebno odgovornost nadzornikov v zdravstvu
Vzpostavili bomo nadzorne svete v javnih zdravstvenih zavodih, kar bomo dosegli s spremembo zakona o zavodih.

Ohranili bomo eno enotno državno zavarovalnico (ZZZS)
Takšna ureditev je skladna s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in jo narekujeta tako velikost države kot učinkovitost poslovanja.

Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Nadomestili ga bomo z razširitvijo obveznega zdravstvenega zavarovanja na javni zdravstveni blagajni.

Za izvajalce zdravstvene oskrbe bomo oblikovali prave spodbude
Njihovo nagrajevanje bomo razdelili na fiksni del in variabilni del, ki bo temeljil na podlagi hitrosti obravnave pacientov, rezultatov zdravljenja in stanja javnega zdravja populacije v regiji.

Okrepili bomo paliativno oskrbo
Glede na naše naravne danosti je treba začeti s sistematično skrbjo za razvoj paliativnega zdravstva, da bo Slovenija postala država, v kateri se lahko dostojno živi jesen življenja.

Uvedli bomo odškodninski sklad za nekrivdne odškodnine
Po vzoru skandinavskih držav bomo uvedli poseben odškodninski sklad, iz katerega se financirajo nekrivdne odškodnine za zaplete pri zdravljenju.

Uredili bomo sistem e-zdravja
Kakovostna digitalizacija zdravstvenega sistema radikalno razbremeni zdravstvene delavce, ponudi jim nova orodja za pomoč pacientom in s tem občutno izboljša storitve za paciente in rezultate zdravljenja. Zdajšnja digitalizacija, kot smo ji znova priča pri sistemu e-zdravja, stanje le zelo poslabša.
Pirati bomo po prenovi vodenja IT-projektov v državi prenovili tudi sistem e-zdravja, tako da bo ne le avtomatiziral čim večji del birokratskega bremena, ampak bo uvedel tudi najnaprednejše podporne sisteme za zdravstvene delavce.

Posebno pozornost bomo namenili vprašanjem dotrajane infrastrukture
Določen del zdravstvene infrastrukture je v slabem stanju. Povečali bomo vlaganje v infrastrukturo in posodobitev le-te na primerljivo evropsko raven.

Po vzoru naprednih držav bomo uredili področje darovanja organov
Vse državljane bomo vključili na seznam darovalcev organov, s katerega se bodo polnoletni lahko izločili sami, mladoletne pa bodo lahko izločili njihovi zakoniti skrbniki.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 8. S pokrajinami k decentralizaciji Slovenije 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Država in njeni javni servisi

Slovenijo vse od osamosvojitve pesti po eni strani huda centralizacija, po drugi pa razpršenost na občinski ravni, ki onemogoča regijsko ustrezna vlaganja in nesmotrno razmejuje vire javnega denarja na več kot 200 občin. Pokrajine niso samo priložnost za smotrnejša vlaganja – če so ustrezno sistemsko zastavljene, pomenijo tudi konec korupcije na regionalni ravni vlaganj.

Na pokrajine bomo prenesli opravljanje posameznih nalog iz državne in občinske pristojnosti
Primeri področij, za katera bodo po novem pristojne pokrajine: terciarno zdravstvo, regionalne ceste, komunalne storitve, predšolska vzgoja, osnovno in srednje šolstvo, razvojna politika in deloma varnost (redarstvo, regionalna policija).

Pokrajine bodo imele ključen glas pri načrtovanju in odobritvi razvojnih projektov
Prebivalci pokrajin morajo soodločati o vprašanjih razvojne politike in umestitvi velikih projektov v svoji regiji. To bo predstavljalo dodatno varovalko za prebivalce pred škodljivimi centralističnimi politikami.

Omogočili bomo čimprejšnjo izgradnjo tretje razvojne osi
Ta ne bo le cestna povezava, ampak hkrati tudi informacijska avtocesta.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 9. Ministrstvo za informacijsko družbo 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Država in njeni javni servisi

Ustanovili bomo ministrstvo za informacijsko družbo, ki bo imelo glavno razvojno vlogo pri preoblikovanju v informacijsko družbo. Novo ministrstvo bo med drugim prevzelo naloge direktorata za informatiko in direktorata za informacijsko družbo ministrstva za javno upravo. Naloga ministrstva bo tudi profesionalizacija in debirokratizacija državne informatike.

Preko ministrstva bomo poskrbeli za uravnotežen razvoj informacijske družbe
Razpršenost posameznih razvojnih politik glede digitalizacije različnih sektorjev družbe se je pokazala kot neučinkovita in neuspešna. Ministrstvo, ki bo imelo močno vlogo v vladi, bo skrbelo za enakomeren in pravilno usmerjen razvoj informacijske družbe na vseh področjih: od šolstva, gospodarstva, sociale, do učinkovitega javnega sektorja.

Končali bomo razdrobljenost strokovnih služb na IT-področju
Centralizirali bomo strokovne službe s področja informatike in komunikacij organov nacionalne varnosti, razen strokovnih služb Slovenske vojske. Dosedanja razdrobljenost služb in strokovnjakov močno zmanjšuje njihovo učinkovitost. S centralizacijo bomo zmanjšali vpliv politike in birokracije ter okrepili vpliv stroke.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 10. Nacionalna varnost 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Nacionalna varnostDržava in njeni javni servisi

Obrambno področje je v skrb vzbujajočem stanju. Slovenski vojski primanjkuje približno 1000 vojakov, mnogi jo zapuščajo, vrstijo se večinoma uspešne tožbe vojakov zaradi neplačevanja nadur. V vrhu vojske se vse bolj kaže politično kadrovanje, razvojni načrti pa so taki samo po imenu.

Slovensko vojsko bomo reorganizirali za soočanje s sodobnimi varnostnimi izzivi
Z reorganizacijo Slovenske vojske bomo okrepili njeno sposobnost ukrepanja in nudenja humanitarne pomoči v primeru nove migrantske krize. S spremembo prioritet in optimizacijo stroškov njenega opremljanja bomo zagotovili ustrezno opremljenost in privarčevali denar, ki ga bomo namenili za višje plače vojakov. Predvsem pa bomo odpravili vse kršitve delovnopravne zakonodaje.

Izboljšali bomo položaj pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč
Vzpostavili bomo sistem bonitet za njihove upokojene pripadnike. Zagotovili bomo pogoje za nadaljnji razvoj klicnih centrov 112. Prednostna naloga bo pospešena in pravilna informatizacija s ciljem povečanja učinkovitosti.

Pripadnikom reševalnih enot bomo zagotovili poštene plače
S spremembo zakona o javnih uslužbencih, zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami bomo poklicnim pripadnikom reševalnih enot in služb zagotovili poštene plače. Aktivnim pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot bomo zagotovili primerne dodatke k pokojnini.

Po vzpostavitvi regij bomo centre 112 prenesli v regijsko pristojnost

Vzpostavili bomo tehnološko enotno informacijsko omrežje organov nacionalne varnosti
Reorganizirali in debirokratizirali bomo pristojne državne organe, da bodo sposobni izpeljati digitalno preoblikovanje področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vzpostavili bomo tehnološko enotno informacijsko omrežje organov nacionalne varnosti, ki bo zagotavljalo sodobne in medsebojno skladne storitve vsem organom nacionalne varnosti.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

Visokotehnološko in družbeno odgovorno gospodarstvo

 11. Postavimo zdrave temelje za dolgoročen razvoj Slovenije 

Testirali bomo program univerzalnega temeljnega dohodka (UTD).

Z uvedbo specializiranih gospodarskih sodišč bomo izboljšali poslovno okolje ter razbremenili splošna sodišča, kar bo zmanjšalo sodne zaostanke.

Zagotovili bomo 100-odstotno širokopasovno pokritost Slovenije.

Slovenijo bomo usmerili na pot 100-odstotne preskrbe z obnovljivimi energijskimi viri do leta 2045.

Povečali bomo vlaganja v tehnološki razvoj na dvakratnik evropskega povprečja.

Državna podjetja bomo razdelili na ključna in tržna, pri čemer bo država ostala lastnica ključnih, predvsem infrastrukturnih, medtem ko bo tržna privatizirala, v kolikor je to razumno.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 12. Debirokratizacija in digitalizacija procesov 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Digitalna ekonomijaGospodarstvo

Poenostavili in digitalizirali bomo sodne postopke ter zmanjšali administrativne ovire za podjetja. Debirokratizirali bomo državne postopke, ki so nujni za poslovanje podjetij:

Uvedli bomo fikcijo pozitivne odločbe na področju gradbenih dovoljenj
V kolikor pristojni organi ne bodo izdali odločbe znotraj zakonsko določenega roka, se bo dovoljenje jemalo kot odobreno.

Poenostavili bomo poslovanje z državo z uvedbo enega transakcijskega računa za vse dajatve.

Sledljive digitalne transakcije bomo izvzeli iz sistema davčnih blagajn.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 13. Obrnili bomo trend bega možganov 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  IzobraževanjeGospodarstvo

Slovenska podjetja potrebujejo za nadaljnji razvoj visoko izobražene kadre. Ta problem lahko učinkovito rešimo z naborom različnih ukrepov, ki se medsebojno podpirajo:

Za visoko izobražene posameznike iz tujine bomo uvedli delovne vize.

Zagotovili bomo javno štipendijsko shemo za deficitarne poklice.

Uvedli bomo pripravniški sistem po vzoru nemškega modela.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 14. Spodbujanje zagonskih podjetij, tehnologij prihodnosti in ustvarjanja novih delovnih mest 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Digitalna ekonomijaGospodarstvoDavčna politika

Oblikovali bomo strategije podpiranja tehnološko najnaprednejših sektorjev in družbeno odgovornega podjetništva na splošno.

Dosegli bom prenos odgovornosti za preverjanje identitete strank na notarje in jim omogočili, da izvajajo branja pogodb brez fizične prisotnosti strank, in sicer preko elektronskih komunikacij.

Uvedli bomo tako imenovani mini d. o. o. po vzoru nemškega modela.

Podjetjem bomo omogočili, da celoten postopek izdaje kriptožetonov izvedejo v Sloveniji in določili jasna pravila za poslovanje kriptopodjetij pri nas.

Dohodek iz naslova kriptovalut bomo obdavčili kot kapitalski dobiček.

Plačilo dajatev pri uveljavljanju opcij se zamakne do njihove prodaje.

Delniške opcije ne bodo več obdavčene kot nagrada pri delu, ampak kot kapitalski dobiček.

Plačilo dajatev pri zamenjavi delnic podjetja za delnice drugega podjetja bomo zamaknili do njihove prodaje.

Poskrbeli bomo, da se bodo lahko kapitalske izgube za fizične osebe prelivale v naslednja leta.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 15. Davčna politika 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Davčna politika

Znižali bomo davke na plače, ki so največje breme slovenskega gospodarstva in omejujejo konkurenčnost domačih podjetij. Izpad prihodka bomo nadomestili z ustreznimi davki na premoženje:

Davek na kapitalski dobiček od dolgoročnih naložb bomo povečali z nič odstotkov po dvajsetih letih na 10 odstotkov.

Davčno bomo spodbujali kadrovske štipendije v podjetjih.

Povečali bomo davčne spodbude za zasebna pokojninska varčevanja.

Dvignili bomo efektivno stopnjo davka na dobiček.

Plače bomo davčno razbremenili (izpad prihodka bomo nadomestili z davkom na nepremičnine, iz katerega bo izvzet dom).

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 16. Pravica do popravila 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Gospodarstvo

Zaradi želje po vse večjem dobičku proizvajalci izdelke namerno snujejo tako, da jih je čim težje popraviti oziroma da se potrošnike prisili v uporabo dragih licenciranih serviserjev. To prizadene tako gospodinjstva kot tudi podjetnike in kmetovalce, ki se jim onemogoča samostojno popravilo naprav in modernih delovnih strojev, ki so jih že kupili.

Proizvajalec bo moral javno objaviti vso tehnično dokumentacijo, ki bo potrebna za popravilo
Tako bodo njihove izdelke popravljali uporabniki sami ali pa jih bodo dali v popravilo nelicenciranim serviserjem, ki bodo lahko popravilo računali po konkurenčni ceni. S tem se bomo izognili onesnaževanju z nedelujočimi izdelki, ki bi se jih še dalo popraviti. Gospodinjstva, podjetniki in kmetovalci pa bodo prihranili.

Proizvajalci, ki nepotrebno omejujejo popravilo, bodo sankcionirani
Garancijski rok za izdelke, pri katerih bo inšpektorat ugotovil nepotrebno omejevanje popravila, bodo morali proizvajalci podaljšati.

Prepoved oderuških cen za servisno orodje in programsko opremo
Proizvajalec za dostop do orodji in programov, ki bodo potrebni za popravilo, ne bo smel zaračunavati oderuških cen.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 17. Regulacija in legalizacija konoplje 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Politika drogKmetijstvo, prehrana in gozdarstvo

Legalizirali in regulirali bomo gojenje konoplje in proizvodnjo izdelkov iz konoplje. Zdajšnja ureditev gojenja in uživanja konoplje ima zaradi svoje represivne narave precej več negativnih kot pozitivnih učinkov tako na posameznika kot na družbo. Hkrati ostajajo skoraj povsem neizkoriščene gospodarske priložnosti, ki jih ta avtohtona rastlina ponuja.

Sprostili in debirokratizirali bomo panogo gojenja industrijske konoplje
Dvignili bomo mejo maksimalne vsebnosti THC za izdelke iz industrijske konoplje z 0,2 % na 1 %, kar bo omogočilo industrijsko gojenje visokoproduktivnih in avtohtonih vrst konoplje.

Takoj na začetku mandata bomo vložili že pripravljen zakon za ureditev tega področja
Zakon temelji na popolni legalizaciji in regulaciji konoplje, tako izkoristimo vse pozitivne lastnosti legalizacije konoplje ter zajezimo morebitne negativne posledice.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 18. Spodbujanje znanstvenih raziskav 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Znanost in raziskovanjeGospodarstvoReforma monopola nad avtorskimi deli

Spodbujanje znanosti je ključna družbena naloga, ki ne sme biti pod nadzorom kratkovidnih gospodarskih interesov. Znanstveni razvoj je mogoče zagotoviti z ustreznim financiranjem, s stalno izmenjavo raziskovalnih podatkov, informacij in znanj ter s spoštovanjem znanstvene etike.

Izmenjava znanja mora biti neomejena
Poskrbeli bomo za prosto izmenjavo in prenos znanja, zlasti za namene preverjanja, nadaljnjih raziskav in izobraževanja.

Vse javno financirane raziskave morajo biti brezplačno javno dostopne
Skladno z našo zavezo iz točke “Javno financirano mora biti javno dostopno” bodo vse raziskave in raziskovalni rezultati, ki so v celoti ali delno financirani iz javnih sredstev, javnosti prosto dostopni.

Podvojili bomo vlaganje v tehnološki razvoj
Naš začetni cilj je v znanost vlagati 50 % več sredstev od evropskega povprečja vloženega deleža BDP, na koncu mandata pa je naš cilj, da vlaganje v znanost doseže dvakratnik evropskega povprečja.

Spodbujali bomo slovensko vesoljsko industrijo
Poskrbeli bomo za ureditev relevantne zakonodaje in pridružitev Slovenije vsem potrebnim mednarodnim aktom, ki bodo omogočili razvoj in razcvet slovenske vesoljske industrije. Panogo vesoljske industrije bomo umestili med prednostne razvojne panoge v razvojni strategiji.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 19. Proaktivna socialna država 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Spoštovanje človekovih pravicSocialna država

Ideja proaktivne socialne države je v tem, da država nemudoma pristopi k reševanju konkretno poslabšane situacije svojega državljana. Država to spremembo najprej zazna, nato reagira in ponudi uporabne rešitve. Proaktivnost države pomeni hitre in usklajene reakcije ter nudenje organizirane pomoči, tako javne kot zasebne, ki dejansko ustreza potrebam socialno ogrožene populacije.

Poskrbeli bomo, da bodo državni organi ob zaznani človekovi stiski reagirali takoj
Državni organi, ki imajo dostop do podatkov o spremembi socialnega statusa posameznega človeka (šole, CSD, ZRSZ, ZPIZ in podobno), državljana ob zaznani spremembi statusa povabijo k aktivnemu reševanju njegovega položaja.

Uveljavili bomo sistem kuponov za brezposelne
Državni organ posamezniku ponudi obširne informacije o vladnih in nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z reševanjem različnih problematik. Posameznik prejme določeno število kuponov, ki jih lahko po lastni izbiri unovči pri organizacijah, ki rešujejo njegovo konkretno situacijo. To preprečuje avtomatične postopke, ki so trenutno neustrezni. Sistem kuponov je tudi preizkusni kamen za organizacije v mreži socialne pomoči, saj posamezniki ob nastopu težav sami prevzamejo odgovornost za njihovo reševanje, z izbiro organizacij pa državi sporočajo, katere organizacije niso ustrezne, saj nimajo obiska. Sčasoma bi tako zamrle nepotrebne oblike pomoči, za katere se nihče ne odloča.

Uvedli bomo sistem socialnih mikrokreditov
Namen mikrokreditov je omogočiti dolgotrajno socialno ogroženim vrnitev v funkcionalno družbeno vlogo. Mikrokredite bi lahko koristili za nakup oblek in drugih osnovnih potrebščin za socialno reaktivacijo.

Okrepili bomo zaščito ranljivih skupin s proaktivno politiko
Čeprav so ranljive skupine (otroci, starostniki, invalidi, istospolno usmerjeni, transspolne osebe ali predstavniki etničnih manjšin) ter stigmatizirane skupine prebivalcev (obsojenci, duševni bolniki in zasvojenci) varovane s številnimi predpisi, njihovo izvajanje pogosto šepa. Pirati bomo v pristojne službe na teh področjih uvedli proaktivno politiko.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 20. Razvili bomo skupnostno gospodarstvo in okrepili vključevanje marginaliziranih skupin prebivalstva 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Zadružništvo in kooperative

Vzpostavili bomo podporno okolje za razvoj skupnostne ekonomije
Spodbujali bomo organizacijske oblike, ki temeljijo na demokratičnem upravljanju. Uredili bomo tudi zakonodajo na področju delavskega odkupa propadlih in drugih podjetij.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 21. Aktivno bomo reševali probleme mladih 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Socialna država

Jamstveno shemo za mlade bomo temeljito prevetrili
Izločili bomo programe, ki nimajo rezultatov. Po drugi strani bomo razširili in okrepili ukrepe, ki dajejo oprijemljive rezultate, ter jim dodali uspešne prakse iz tujine, prilagojene razmeram na slovenskem trgu dela.

Vzpostavili bomo sodobne, lokalne informacijske točke za mlade
Tam bodo lahko dobili relevantne informacije o delovnih mestih in drugih oblikah dela (dopolnilno delo, zadružništvo, delo v zavodu ali društvu in podobno) ter o možnostih dodatnega formalnega in neformalnega usposabljanja. Lokalne informacijske točke bodo izvajale tudi napotitve mladih na ustrezne ustanove v skladu z njihovimi potrebami.

Omogočili bomo olajšanje stanovanjske problematike mladih
Uredili bomo fond solidarnostnih stanovanj, obudili stanovanjske sheme za mlade družine in spodbujali stanovanjske zadruge.

Vsebina na temo:

 22. Uredili bomo pereče probleme družinske politike 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Družinska politika

Končali bomo diskriminacijo na polju partnerskih pravic
Vsakomur mora biti zagotovljeno, da svobodno in samostojno izbere želeno obliko partnerskega sožitja. Izenačili bomo vse pravice istospolnih in raznospolnih parov.

Sistemsko bomo okrepili zaščito žrtev družinskega nasilja
Ustanovili bomo socialno policijo kot specializiran socialni organ države z natančno določenimi pooblastili, ki bo organizacijsko ločena od socialnovarstvenih podpornih institucij.

Ukinili bomo zastaralni rok za spolne zlorabe
Pirati menimo, da je spolni napad, še posebej na mladoletno osebo, zločin, ki v sodobni družbi ne sme zastarati. Tako predvsem opolnomočimo žrtve napadov.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 23. Lotili se bomo revščine starejših 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Socialna država

Okrepili bomo socialni položaj ostarelih
Vsi upokojenci si zaslužijo dostojno življenje, zato bomo zagotovili prihodke v višini, ki bodo dosegli vsaj tako imenovani prag revščine. V primeru prenizke pokojnine, do katere so upravičeni, bomo razliko nadoknadili s socialnimi transferji.

Razbremenili bomo svojce, starejšim omogočili oskrbo
Državo bomo spodbudili, da bo vzpostavila program gradnje novih domov za upokojence in varovanih stanovanj ter poskrbela, da bodo ljudje, ki ne zmorejo več bivati v domači oskrbi, v doglednem času prišli na vrsto za bivanje v domovih za upokojence. Okrepili bomo tudi vlogo nevladnih organizacij in prostovoljcev, ki skrbijo za starejše na domu, da bodo lahko ti čim dlje uživali v svojem domu.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 24. Skrb za pravice žensk 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Spoštovanje človekovih pravicSocialna država

Branili bomo že pridobljene pravice žensk, ki so prepogosto napadane
Ohranili bomo pravico do splava, brezplačno kontracepcijo ter skrb za reproduktivno in spolno zdravje žensk. Za to področje bomo poskrbeli z zakonodajo, zdravniškimi storitvami ter kampanjami osveščanja in informiranja. Poleg tega bomo uvedli spodbude za vključujoča delovna okolja.

Naslovili bomo revščino upokojenk
Preko programov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev bomo znatno vplivali na položaj starejših žensk, saj pod pragom tveganja revščine živi 78.000 upokojencev, od tega kar 55.000 žensk.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

Boj proti korupciji

 25. Efektivna transparentnost države in zaščita žvižgačev 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Efektivna transparentnostOdprti standardi in prosti formati

Zahtevamo transparentnost politike in državnih organov v praksi in ne le besedah
Zahtevamo efektivno transparentnost, ki je lastnost sistema, v katerem se za jasen in učinkovit vpogled v procese, podatke in informacije ni potrebno nerazumno truditi. Transparentnost je eno od zagotovil proti izkoriščanju in zlorabi javnega dobrega in je neposredno povezana z bojem proti spornemu ravnanju posameznikov za doseganje zasebnih ciljev brez ozira na skupni interes. V ta namen bomo uredili zakonsko urejeno popolno varstvo žvižgačev, ki tovrstne sporne prakse izpostavljajo za javno dobro in dobrobit celotne družbe.

Državni organi bodo morali uporabljati standardizirane in odprte formate
Projekt OPSI (portal odprtih podatkov Slovenije podatki.gov.si) bomo finančno in kadrovsko okrepili. Državnim organom bomo naložili postopno zakonsko obvezo, da svoje podatke obdelujejo v standardiziranih in odprtih formatih. Objavljanje podatkov bo koordiniralo uredništvo portala OPSI.

Zaščitili bomo žvižgače v javnem in zasebnem sektorju
V sodelovanju z vsemi primernimi deležniki bomo pripravili sistemsko rešitev za zaščito žvižgačev, ki opozorijo oziroma prijavijo neetična ali nezakonita dejanja. Gre za zaposlene v javnem ali zasebnem sektorju kot tudi za posameznike, ki delujejo izven tradicionalnega razmerja delodajalec – delavec, na primer: svetovalci, pogodbeniki, vajenci ali pripravniki, prostovoljci, študentski delavci, začasni delavci in nekdanji sodelavci.

Žvižgačem, ne glede na to, ali so v javnem ali zasebnem sektorju, bomo zagotovili:

 • dostopne in zanesljive kanale za prijavljanje kaznivih dejanj in delovanja (neodvisno javno agencijo),
 • vzdržno celostno (pravno, ekonomsko, psihološko) zaščito proti vsem oblikam povračilnih ukrepov,
 • možnost učinkovitih metod razkritja informacij, ki spodbudijo odpravo nepravilnosti.

Vsebina na temo:

 26. Nadgradnja in obramba demokracije 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Država in njeni javni servisiSpoštovanje človekovih pravic

Demokracija prinaša blaginjo, saj vsem družbenim skupinam omogoča udeležbo in glas v družbi. Dezinformacije (fake news), usmerjena propaganda, informacijski mehurčki in pomanjkanje kakovostnih političnih izbir so le nekateri sodobni pojavi, ki slabijo demokracijo.

E-participacijo bomo uvedli v lokalnih skupnostih
V Zakon o lokalni skupnosti bomo vnesli obveznost občin, da pri upravljanju dela proračuna občani sodelujejo neposredno (participativni proračun).

Uvedli bomo elektronsko glasovanje na ravni lokalnih ter mestnih oziroma krajevnih skupnosti
Elektronsko glasovanje je potrebno uvesti na manjših enotah, da preko tega vidimo tveganja in slabosti, jih odpravimo in pripravimo sistem za uporabo na večjih enotah.

Uvedli bomo spodbude za udeležbo na volitvah
Vsak volivec bo za oddani glas prejel olajšavo, ki jo bo lahko uveljavil pri plačilu upravnih stroškov.

Dodali bomo glasovalno možnost “nihče od navedenih”
Na vse volilne lističe bomo dodali možnost izbire odgovora “nihče od navedenih”. Volitve, na katerih ta možnost dobi večino, se razveljavijo in ponovijo.

Prenovili bomo volilno zakonodajo
Uvedli bomo možnost elektronske oddaje glasu podpore za zunajparlamentarne stranke in kandidate z verifikacijo digitalnega certifikata.

Volilno pravico bomo uvedli pri 16-ih letih starosti
Če se lahko mladoletna oseba zaposli, je zavezana za plačilo davkov, se odloča o svojem nadaljnjem izobraževanju, se poroči in si ustvari družino, je prav tudi, da dobi pravico soodločati o družbi in državi, v kateri živi.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

Družba prihodnosti je digitalna. Gospodarske in državne entitete, ki izkoriščajo monopolni položaj, hočejo strogo omejiti uporabo avtorskih del, dostop do znanja in njegovo širjenje. EU sicer pripravlja paket nujnih zakonov za enotni digitalni trg, vendar se med dobrimi predlogi najde ogromno takih, ki služijo predvsem interesom velikih založnikov.

Zato bomo onemogočili:

 • širjenje monopolnega položaja založnikov,
 • uvedbo filtrov za nadzor,
 • cenzuro,
 • geoblokiranje vsebin,
 • zahtevo založnikov, da se za privilegij objave spletnih povezav do njihovih vsebin plačuje,
 • omejitve uporabe javno dostopnih podatkov,
 • kriminalizacijo uporabnikov, piratov, ki vsebine prenašajo za nekomercialno osebno rabo.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 28. Zaščita zasebnosti 

Zasebnost je ključna za svobodno odločanje posameznika. Ob naraščanju prisotnosti novih tehnologij postaja potreba po varovanju zasebnosti dobrina z veliko kapitalsko in politično vrednostjo. Kljub z ustavo zagotovljeni temeljni človekovi pravici do zasebnosti in njeni uzakonitvi so kršitve na tem področju pogoste.

Urad Informacijskega pooblaščenca bomo kadrovsko okrepili
Tako bo lahko bolje opravljal preventivno kot tudi inšpekcijsko vlogo varuha zasebnosti.

Poskrbeli bomo za usposabljanje državljanov in malih organizacij v varovanju zasebnosti
Ministrstvo za informacijsko družbo, ki ga bomo oblikovali, bo objavilo razpis, preko katerega bodo nevladnemu sektorju na voljo sredstva za izvedbo usposabljanj za državljane in male organizacije, v zvezi z varovanjem zasebnosti in zakonitim upravljanjem z osebnimi podatki.

Nadzorovali bomo implementacijo Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR)
Uredbo podpiramo, vendar bomo zmanjševali nepotrebna administrativna bremena samostojnih podjetnikov, mikro in malih podjetij ter nevladnih organizacij.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 29. Odprta kultura za digitalno družbo prihodnosti 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Odprta in svobodna kulturaKulturna politika

Kulturni model v Sloveniji je zastarel. Ministrstvo za kulturo ni zmožno pripraviti koherentnih razvojnih programov, ki bi omogočali dobro delovanje tako državnih kulturnih institucij kot nevladnih deležnikov. Vrhunski nevladni programi so nujna dopolnitev javnim zavodom, ker je lahko nacionalna kulturna produkcija, razen v redkih izjemah, uspešna le v povezovanju institucionalnega in nevladnega sektorja.

Poskrbeli bomo, da bo nevladni kulturni sektor dobil ustrezno mesto v državi
Zagotovili bomo ustrezno sofinanciranje na državnem nivoju oziroma dodelitev dodatnih sredstev za kulturo. Oblikovali bomo pravne, davčne in informacijske točke za podporo nevladnim organizacijam in samozaposlenim v kulturi.

Poskrbeli bomo za trajnostni model in konstruktiven dialog o kulturni politiki med vsemi deležniki
Okrepili bomo podporo sodelovanju z občinami za delovanje samoniklih prizorišč in nevladnikov

Mlade bomo približali slovenski kulturi
Za promocijo kulture med mladimi bomo vsem državljanom ob dopolnjenem 18. letu starosti podarili enoletno vstopnico za obisk kulturnih ustanov. Z vstopnico jim bomo omogočili brezplačen obisk muzejev, mestnih gledališč in vseh drugih javnih kulturnih ustanov.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 30. Reforma šolstva 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Izobraževanje

Šolstvo že dolgo ne sledi vsesplošnemu družbenemu razvoju. Naprednejši šolski sistemi po svetu se bolje spoprijemajo z nalogo izobraževanja prihodnjih rodov, ker k izobraževanju pristopajo na nove načine, krepijo sodelovanje učencev, izboljšujejo vključenost staršev ter zmanjšujejo medvrstniško nasilje. Rezultat takšnega izobraževanja je informacijska družba, sposobna soočanja s sodobnimi izzivi.

Ključne veščine v informacijski dobi in času hitrega tehnološkega razvoja so:

 • sposobnost kritičnega vrednotenja informacij,
 • veselje do (vseživljenjskega) učenja,
 • usposobljenost za zbiranje in podajanje informacij,
 • zmožnost sobivanja v družbi in sodelovanje.

Manj sedenja, več gibanja in učenja praktičnih veščin v naravnem okolju

Več gibanja in več učenja na prostem – v naravnem okolju
Pouk, kjer otroci večino časa presedijo v učilnici, je neproduktiven. Učenje je učinkovitejše, če so otroci dobro razgibani, predihani, razigrani. Informacije se bolje absorbirajo, tudi spominski vtis je tako najmočnejši.

Učenje kritičnega razmišljanja

Pripravimo učence na poplavo dezinformacij v vsakdanjem svetu
V vsakdanjem svetu so učenci soočeni s poplavo dezinformacij. Gospodarski in politični akterji postajajo vedno bolj učinkoviti v manipuliranju človeškega uma. Družbena omrežja so zasnovana tako, da pri uporabnikih vzpodbujajo zasvojenost. Mlade je treba pripraviti na pasti informacijske družbe ter jim ponuditi možnost za razvoj kritične presoje in vrednotenja informacij.

Učni načrt naj postane orodje, ne zapoved

Zaradi preobsežnosti učnega načrta morajo učitelji (pre)hitro podajati učno snov, kar ne pusti časa za njeno utrjevanje. Učenci so se prisiljeni učiti kampanjsko, s poudarkom na pomnjenju, saj učitelji od njih zahtevajo navajanje prevelike količine informacij. Otroci in mladi se soočajo s stresom, tesnobo, psihosomatskimi motnjami, njihovo znanje pa je na splošno površinsko in podvrženo pozabljanju. S preobsežnostjo je povezan tudi problem predolgega sedenja.

Učni načrt bomo preoblikovali v pomoč učiteljem
Predstavlja naj osnovni okvir, znotraj katerega lahko učitelj izbira teme glede na sposobnosti in interese učencev.

Spremenili bomo obsežne učiteljeve priprave, ki so trenutno birokratska potrata časa
Učiteljem je treba zagotoviti samoizpopolnjevanje: imeti morajo dovolj časa za hobije in počitek, da bodo imeli v razredu dovolj energije in svežih idej. Pouk naj bo fleksibilen, prilagodljiv trenutnim razmeram in interesom učencev, namesto natančnega sledenja vnaprej predpisani učni pripravi. Dober primer kakovostne prakse je finski sistem, kjer se učitelji ukvarjajo z učenjem, ne z birokracijo.

Izboljšali bomo preizkuse in ocenjevanja znanja
Pomnjenje je prva stopnja učenja, ki je sicer pomembna, vendar ne sme prevladati nad razumevanjem, povezovanjem znanj, uporabo znanja na različnih primerih ter sposobnostjo iskanja in filtriranja informacij. Vsaj pri nekaterih preizkusih znanja bi morali dovoliti uporabo literature in dostop do digitalnih virov, kakor to ljudje počnemo tudi v resničnem življenju.

Izobraževanje bomo digitalizirali
Digitalizacija izobraževanja omogoča pripravo tematskega multimedijskega gradiva in paketov za poučevanje predmetov. V digitalni obliki je mogoče vse podatke spremljati in analizirati ter s tem izboljšati izobraževanje vsakega posameznika. Vsa e-gradiva morajo biti učiteljem in učencem dostopna brezplačno na osrednjem nacionalnem izobraževalnem portalu, poseben poudarek pa bo namenjen učenju digitalnih znanj, veščin in kompetenc.

Manjše skupine v razredih za kakovostnejši pouk

Znižali bomo število učencev v razredu na maksimalno 20 učencev
To je številka, ko ima učitelj še vedno pregled nad vsemi učenci in se jim lahko posveča, hkrati pa nudi zadostne pogoje za skupinsko delo in sodelovalno učenje.

Šola ne sme biti birokratski urad

Ob pretirani regulaciji in odvečni birokraciji šole in učitelji ne morejo niti avtonomno niti ustvarjalno delovati. Pedagogike ni mogoče uspešno izvajati na podlagi okostenelih birokratskih postopkov.

Spremenili bomo sistemsko zakonodajo in poenostavili predpise
Šole in učitelji se bodo ukvarjali z otroki, ne pa s pravilniki, postopki in javnimi naročili. Obenem bomo uvedli pedagoško svetovanje za vse pedagoške delavce in omogočili učinkovito izmenjavo dobrih praks med šolami.

Vseživljenjsko izobraževanje bo postalo stalnica učiteljskega poklica
Elementi demokratičnega odločanja in državljanske vzgoje, zdravega življenjskega sloga, varovanja okolja in trajnostnega razvoja bodo postali del učnih načrtov in življenja vsake šole.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 31. Zavrnitev trgovinskega sporazuma CETA 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Prostotrgovinski sporazumi

Pirati bomo družbeno škodljive trgovinske sporazume vedno onemogočali. Posledice sklepanja mednarodnih trgovinskih sporazumov, kot je CETA, ne smejo nikoli škodovati oziroma načeti pravic in zaščite ljudi. Sprejemanje trgovinskih sporazumov za zaprtimi vrati, še posebej zaradi njihovega vpliva na celotno prebivalstvo, ne sodi v sodobno demokratično družbo, katere ključen del je efektivna transparentnost.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 32. Povezave z Evropsko unijo 

Povezava v Evropsko unijo nudi strateške globalne prednosti, ki jih drugače Slovenija ne more zagotoviti. Pirati smo za krepitev povezovanja in moči EU, a s pomembno pripombo, da jo je treba temeljito reformirati, saj jo v tem trenutku pesti demokratični deficit. EU ne sme ostati organizacija, ki jo vodijo neizvoljeni predstavniki.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas

 33. Ekologija in zaščita živali 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Zdravo okolje za kakovostno življenjeEnergetski viri in učinkovita raba energije

Za kakovostno življenje posameznika v sodobni družbi​ je bistvenega pomena zavedanje medsebojne povezanosti in prepletenosti narave s tehnološkim napredkom. Na tem področju bomo sledili okoljski etiki, spodbujali odgovornost posameznika in družbe do okolja in ži​vih bitij ter se zavzemali za zakonsko zaščit​o okolja, živali in naravni​h​ vi​rov.

Zmanjšali bomo onesnaženje s plastičnimi vrečkami
To bomo storili z uvedbo davka na plastične vrečke in ukinitvijo obdavčenja vrečk iz naravnih materialov, pridelanih in proizvedenih v Sloveniji.

Okrepili bomo okolju prijazen javni prevoz
Poleg krepitve javne železniške in avtobusne infrastrukture bomo izboljšali razmere za kolesarje in pešce. Z različnimi oblikami trajnostne mobilnosti bomo postopoma nadomestili tranzitni avtomobilski promet v urbanih naseljih.

Uvedli bomo urad Varuha okolja
Področje okoljske problematike je potrebno dodatnega posluha, saj se prepogosto dogaja manipuliranje v nasprotju z družbenim interesom. Zato bomo uvedli urad Varuha okolja, ki bo celostno bdel nad trajnostno naravnanim in uravnoteženim razvojem.

Zmanjšali bomo odvisnost Slovenije od fosilnih goriv
Slovenijo bomo usmerili na pot 100-odstotne uporabe obnovljivih energijskih virov do leta 2045.

Izboljšali bomo področje zaščite živali
Živali so čuteča bitja, ki si zaslužijo učinkovito zaščito svojih pravic. Zakonodajo o zaščiti živali bo izvajala policija za zaščito živali. Nad izvajanjem zakonodaje bo bdel na novo ustanovljeni urad Varuha pravic živali. Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito živali, bodo z našo rešitvijo iz točke “opolnomočenje civilne družbe” prejele dodatna sredstva za svoje delovanje.

Vsebina na temo:

 34. Ustavno zagotovljena pravica do interneta 

Točka se posveča naslednjim programskim točkam stranke:  Svoboden, nevtralen in hiter internet

Vsem državljanom bomo zagotovili širokopasovno spletno povezavo
V informacijski dobi moramo vsem državljankam in državljanom omogočiti primeren spletni dostop. To pomeni primerljivo hitro, stabilno in nevtralno internetno povezavo do vsakega gospodinjstva, ki jo želi in potrebuje. Ta rešitev je nujna tako s stališča krepitve svobode in demokracije kot tudi gospodarske inovativnosti in posledičnega dviga konkurenčnosti.

V ustavo bomo zato vpisali nov člen:

39.a člen
(primerna spletna povezava)

Vsak državljan in državljanka ima pravico do primerne spletne povezave.

Spletni dostop mora upoštevati načelo internetne nevtralnosti.

Vsebina na temo:

Na to temo se zaenkrat še nismo uspeli osredotočiti toliko, kot bi si želeli.

Se nam želiš pridružiti in sooblikovati naše dejavnosti povezane s to točko? Ali pa zgolj dodati kakšno idejo, misel?

Kontaktiraj nas